Vi vill lyfta Jönköping på traditionella och nya vis

Under åren har fonden finansierat projekt med många olika gestaltningsformer. Böcker, trycksaker, informationsmaterial och dokumentärfilmer. Det är viktiga och bra projekt som lyfter fram och gör Jönköpings kulturhistoria tillgänglig. Vi välkomnar fler gestaltningsformer i framtiden. Exempelvis mer inom det digitala området – hemsidor, digitala guider, poddar, appar, lösningar inom förstärkt verklighet eller något annat.

Vem kan söka stöd från fonden?

”Stiftelsens ändamål ska vara att med fondkapitalets avkastning främja vetenskaplig kulturhistorisk forskning och kulturminnesvård inom Jönköpings gamla stadsområde”.
Stiftelsestadgarna §2

Du kan söka stöd från Johan Adolf Malmstens stiftelse för projekt som är kopplade till kultur, kulturarv och historia med koppling till Jönköpings stadskärna. Vi söker efter projekt som på spännande vis berättar något om livet i centrala Jönköping.

Vi tror att du som söker är en person eller en del av en organisation eller förening med koppling till ämnesområdena. Eller så är du student eller kopplad till den akademiska världen. 

Vi är också nyfikna på vad som kan hända när den typen av kompetens korsas med filmare, kommunikatörer eller digitala utvecklare.

Vad ska ansökan innehålla?

• Datum för ansökan
• Namn och kontaktuppgifter till sökanden
• Kortfattade beskrivning av den som ansöker
• Projektnamn

Budget
• Tidsplan
• Kortfattad projektbeskrivning, helst inte längre än 1 A4-sida
• Eventuella bilagor, tillexempel bakgrundsinformation eller redan färdigställda delar och annat som är viktigt för att skapa en bild av projektet.
• Hur stort belopp söks från oss?
• Söks stöd till någon särskild del av projektkostnaderna? Det går att söka stöd till redan påbörjade projekt.
• Hur stora belopp har erhållits eller sökts från andra instanser?
• Ansökan ska undertecknas.

Vad är kulturarv och kulturhistoria?

Kulturarv är allt det där som tidigare generationer skapat, men också hur vi idag uppfattar det, tolkar det och för det vidare. Du kan läsa mer om olika definitioner på kulturarv hos Riksantikvarieämbetet.

Kulturhistoria är vetenskapen som utforskar kulturlivet och civilisationsprocessen. Lite förenklat är det alla spår av oss och dem som levt och verkat före oss. 

Välkommen att ansöka om stöd, stipendium och finansiering

Du kan ensam eller tillsammans med din organisation söka stöd, stipendium eller finansiering för att förverkliga ett projekt som lyfter kultur och kulturhistoria i Jönköping.

Vi beviljar inte bidrag till projekt som kan innebära att stiftelsen kan bli ansvarig för att betala skatt eller sociala avgifter. Varmt välkommen med din ansökan.

Vilka är det som tar hand om din ansökan?

Grosshandlare Johan Adolf Malmstens stiftelse sköts av en styrelse som består av fem personer.

Ledamöter av styrelsen ska vara museichefen vid Jönköpings läns museum, en person med anknytning till Jönköping, en person som bör, men inte måste, ha erfarenhet av förmögenhetsförvaltning, samt företrädesvis, två ättlingar till donator. Med ättlingar avses bröstarvingar, i rakt nedstigande led från donator.

Stiftelsens styrelse

Johan Malmsten

Johan Malmsten

Ordförande

Claes Malmsten

Claes Malmsten

Vice ordförande

Johan Gärskog

Johan Gärskog

Sekreterare 036-301810

Helena Nordström

Helena Nordström

Ledamot

Lovisa Skyborn

Lovisa Skyborn

Ledamot